انقلاب روسیه - دانش بشری

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:520
 • تعداد جلسات: 3
 • مدت زمان دوره: 90 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس در 3 جلسه به موضوعاتی چون طغیان مردم علیه سرمایه‌داری- انقلابی با چاشنی قحطی و کشتار - قیام انسان در برابر دین می پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - طغیان مردم علیه سرمایه‌داری
 • جلسه دوم - انقلابی با چاشنی قحطی و کشتار
 • جلسه سوم - قیام انسان در برابر دین
 • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما