گفتارهایی پیرامون انقلاب اسلامی

فرهنگ و سیاست

  • تعداد کاربران:5260
  • تعداد جلسات: 1
  • مدت زمان دوره: 30 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 10

گفتارهایی پیرامون انقلاب اسلامی

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول
  • آزمون درس گفتارهایی پیرامون انقلاب اسلامی

پیش نمایش دوره:


ارتباط با ما