تجوید و آوا شناسی قرآن کریم

معارف و علوم قرآنی,مهارتی

 • تعداد کاربران:12999
 • تعداد جلسات: 16
 • مدت زمان دوره: 480 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 66
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

قرآن کتابی است که از سوی خداوند برای هدایت ما انسانها نازل شده است. ادبیاتی فصیح و بلیغ به همراه آوایی موزون. شنیدن صدای قرّاء بزرگ روح و جان ما را می‌نوازد و دوست می‌داریم بدانیم چه چیزی موجب شده تا چنین نظامی آهنگین بر آن حاکم باشد، از سویی قرائت صحیح قرآن به تک‌تک ما مسلمانان توصیه شده است. شما می‌توانید در درس تجوید و آواشناسی به یکی از روایتهای رایج و مشهور حفص به روایت عاصم، قرآن به سهولت و دقت فراگرفته و تلاوت نمایی

سرفصل و جلسات:

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول: آشنائی با تاریخچه قرائت قرآن
 • جلسه دوم: آشنائی با قرائت حفص از عاصم
 • جلسه سوم:آغاز قرائت و مراتب آن
 • جلسه چهارم:همزه وصل - طرق وقف
 • جلسه پنجم: باب وقف و ابتدا
 • جلسه ششم :تلفظ صحیح حرکات و حروف (قسمت اول)
 • جلسه هفتم : تلفظ صحیح حروف (قسمت دوم)
 • جلسه هشتم:صفات حروف (قسمت اول)-برای باز شدن این جلسه محتوای آموزشی جلسه قبل را ببینید
 • جلسه نهم:صفات حروف (قسمت دوم)
 • جلسه دهم: احکام حروف -تفخیم و ترقیق قسمت اول
 • جلسه یازدهم: تفخیم و ترقیق (قسمت دوم)
 • جلسه دوازدهم: ادغام
 • جلسه سیزدهم:احکام نون ساکنه و تنوین
 • جلسه چهاردهم: احکام میم ساکنه
 • جلسه پانزدهم: مد و قصر
 • جلسه شانزدهم:چند نکته پایانی
 • جلسه هفدهم: آشنائی با قرائت نماز1
 • جلسه هجدهم: آشنائی با قرائت نماز2
 • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی
 • صدور گواهی پایان دوره

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما