تجوید قرآن کریم-اول(

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:حسن موسوی بلده
 • تعداد کاربران:8333
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

در این درس دکتر محسن موسوی بلده در 6 جلسه به بحث تجوید می‌پردازد تجوید، علم قرائت فصیح قرآن و فن تلفظ صحیح حروف آن است. این علم مجموعه قواعد و ضوابطی را برای صحیح خواندن حروف و کلمات قرآن و نیز دیگر مباحث آواشناسی در برمی گیرد. هدف از علم تجوید توانا ساختن قاری بر تلاوت زیبا و استوار و تلفظ فصیح حروف قرآن کریم و حفظ زبان از اشتباه در خواندن کتاب الهی است. در این درس مباحثی از قبیل: آشنایی با تاریخچه قرائت قرآن، آغاز قرائت و مراتب آن، تلفظ صحیح حرکات و حروف (قسمت اول) و همزه وصل ـ طرق وقف مطرح شده است.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: آشنائی با تاریخچه قرائت قرآن
 • جلسه دوم: آشنائی با قرائت حفص از عاصم
 • جلسه سوم:آغاز قرائت و مراتب آن
 • جلسه چهارم:همزه وصل - طرق وقف
 • جلسه پنجم: باب وقف و ابتدا
 • جلسه ششم :تلفظ صحیح حرکات و حروف (قسمت اول)
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما