شرح بی نهایت (حاشیه ای بر گفتمان سازی فرهنگ دفاع مقدس)

فرهنگ و سیاست

 • تعداد کاربران:1559
 • تعداد جلسات: 9
 • مدت زمان دوره: 270 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: اهمیت گفتمان سازی دفاع مقدس
 • جلسه دوم: تبیین مقدمات گفتمان سازی دفاع مقدس
 • جلسه سوم: اصول روایتگری حوادث دفاع مقدس
 • جلسه چهارم: شناخت عناصر شکل دهنده حوادث دفاع مقدس1
 • جلسه پنجم: شناخت عناصر شکل دهنده حوادث دفاع مقدس2
 • جلسه ششم: شناخت عناصر شکل دهنده حوادث دفاع مقدس3
 • جلسه هفتم: آشنایی با نقش الگوسازی در گسترش فرهنگ ایثار
 • جلسه هشتم: تبیین آثار الگوشدن شهدا میان مردم در جامعه
 • جلسه نهم: راهی را که باید رفت
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما