انقلاب های جهان - از نابودی امپراطوری تا اتحاد با دوست و دشمن

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:408
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس در 4 جلسه به موضوعاتی چون انقلاب چین؛ نابودی امپراطوری و شروع دوران جدید-انقلاب کره؛ قربانی دشمنی آمریکا و روسیه-انقلاب کوبا؛ انقلاب علیه استعمار-انقلاب الجزایر؛ خشونت به نام آزادی می پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - انقلاب چین؛ نابودی امپراطوری و شروع دوران جدید
 • جلسه دوم - انقلاب کره؛ قربانی دشمنی آمریکا و روسیه
 • جلسه سوم - انقلاب کوبا؛ انقلاب علیه استعمار
 • جلسه چهارم - انقلاب الجزایر؛ خشونت به نام آزادی
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما