درس

انسان موفق

درباره درس
- بابت هزینه صدور گواهینامه این درس بسته به نوع تفاهنامه با مراکز ممکن است مبالغی به عنوان سهم فراگیر درخواست شود.
اطلاعات درس
آموزشکده
مهارت های عمومی
تعداد جلسات
17
تعداد کاربران
11591
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
28
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول:موانع عدم تحول
 • جلسه دوم: بهانه ای به نام کمبود امکانات
 • جلسه سوم:فرافکنی و نشناختن توانمندی‌ها و قابلیت‌ها
 • جلسه چهارم:عوامل موثر در شکل گیری تحول
 • جلسه پنجم:مرحله دوم شرطی شدن یعنی مراقبت
 • جلسه ششم: معنای هدف داشتن و لوازم آن
 • جلسه هفتم: ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه
 • جلسه هشتم:چهار قانون کلیدی و مهم مغز انسان
 • جلسه نهم:دومین شرط عبارات تاکیدی
 • جلسه دهم:مثبت اندیشی
 • جلسه یازدهم: ادامه بحث مثبت اندیشی
 • جلسه دوازدهم:تلقین و دفن نمی توانیم ها
 • جلسه سیزدهم:شروط به نتیجه رسیدن تلقین
 • جلسه چهاردهم:عوض کردن جریان منفی و عدم توجه به آن
 • جلسه پانزدهم:نگرانی‌ها چگونه ما را از پا می اندازند.
 • جلسه شانزدهم: بحث خواستن و شیوه اعتماد به خداوند
 • جلسه پایانی این درس
 • پایان دوره و فارغ التحصیلی
 • جلسه هفدهم:شروط به نتیجه رسیدن تلقین
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir