انسان موفق

مهارت های عمومی

  • استاد:دکتر شاهین فرهنگ
  • تعداد کاربران:12011
  • تعداد جلسات: 17
  • مدت زمان دوره: 510 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 41
  • ثبت نام : رایگان
  • صدور گواهینامه : 10000 تومان

انسان موفق

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

  • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
  • جلسه اول:موانع عدم تحول
  • جلسه دوم: بهانه ای به نام کمبود امکانات
  • جلسه سوم:فرافکنی و نشناختن توانمندی‌ها و قابلیت‌ها
  • جلسه چهارم:عوامل موثر در شکل گیری تحول
  • جلسه پنجم:مرحله دوم شرطی شدن یعنی مراقبت
  • جلسه ششم: معنای هدف داشتن و لوازم آن
  • جلسه هفتم: ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه
  • جلسه هشتم:چهار قانون کلیدی و مهم مغز انسان
  • جلسه نهم:دومین شرط عبارات تاکیدی
  • جلسه دهم:مثبت اندیشی
  • جلسه یازدهم: ادامه بحث مثبت اندیشی
  • جلسه دوازدهم:تلقین و دفن نمی توانیم ها
  • جلسه سیزدهم:شروط به نتیجه رسیدن تلقین
  • جلسه چهاردهم:عوض کردن جریان منفی و عدم توجه به آن
  • جلسه پانزدهم:نگرانی‌ها چگونه ما را از پا می اندازند.
  • جلسه شانزدهم: بحث خواستن و شیوه اعتماد به خداوند
  • جلسه پایانی این درس
  • پایان دوره و فارغ التحصیلی
  • جلسه هفدهم:شروط به نتیجه رسیدن تلقین

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما