آشنائی با تاریخ فرهنگ و تمدن فنی مهندسی - بخش اول

فرهنگ و سیاست

  • استاد:مجموعه اساتید
  • تعداد کاربران:0
  • تعداد جلسات: 9
  • مدت زمان دوره: 270 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان
  • صدور گواهینامه : 10000 تومان

آشنائی با تاریخ فرهنگ و تمدن فنی مهندسی - بخش اول

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما