آشنایی با جریانهای ادبی ایران معاصر

هنر و رسانه

آشنایی با جریانهای ادبی ایران معاصر

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

  • انواع مکاتب‌ و رویکردهای داستان‌نویسی(بخش اول)
  • انواع مکاتب‌ و رویکردهای داستان‌نویسی(بخش دوم)
  • غلبه برخی رویکردهای ادبی در ایران
  • احیای ادبیات اسلامی بعد از انقلاب اسلامی
  • اصول و مبانی جریان واقعیت‌گرایی اسلامی
  • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


ارتباط با ما