آشنائی با احکام خانواده

مهارت های عمومی

  • تعداد کاربران:14692
  • تعداد جلسات: 5
  • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 72

آشنائی با احکام خانواده

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: احکام محرم و نامحرم و نگاه کردن و...
  • جلسه دوم: احکام مراسم ازدواج،پیرایش و آرایش و...
  • جلسه سوم: احکام اختصاصی
  • جلسه چهارم:گفتنی های حسن معاشرت اختصاصی
  • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی
  • صدور گواهی پایان دوره

پیش نمایش دوره:


ارتباط با ما