مهارت های زندگی خوابگاهی

مهارت های عمومی

مهارت های زندگی خوابگاهی

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول - حریم شخصی سالم، و راههای مواجه با افسردگی و بحران
  • جلسه دوم - مهارتهای ارتباط موثر با هم‌اتاقی
  • جلسه سوم-زندگی شاد در خوابگاه
  • جلسه چهارم - پذيرش ديگران و انطباق پذيري
  • جلسه پنجم - چگونگي كنترل خشم
  • آزمون پایانی درس

پیش نمایش دوره:


ارتباط با ما