آفتاب در مصاف - فصل اول

معارف و علوم قرآنی

  • تعداد کاربران:163
  • تعداد جلسات: 4
  • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان

آفتاب در مصاف - فصل اول

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول - دگرگونی مسیر جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) - بخش اول
  • جلسه دوم - دگرگونی مسیر جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) - بخش دوم
  • جلسه سوم - حکومت تابناک علوی، اقامه حق و عدالت و دشمنان قسم خورده آن - بخش اول
  • جلسه چهارم - حکومت تابناک علوی، اقامه حق و عدالت و دشمنان قسم خورده آن - بخش دوم
  • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما