آثار و اسرار نماز

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:17009
 • تعداد جلسات: 7
 • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس در 7 جلسه با موضوعات: جایگاه نماز در دین - شرایط صحت، قبولی و کمال نماز - چیستی و دلایل اسرار نماز - اسرار تکبیرة الاحرام - اسرار قیام و قعود - آثار فردی نماز - آثار اجتماعی نماز تعریف شده

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: جایگاه نماز در دین
 • جلسه دوم: شرایط صحت، قبولی و کمال نماز
 • جلسه سوم: چیستی و دلایل اسرار نماز
 • جلسه چهارم: اسرار تکبیرة الاحرام
 • جلسه پنجم: اسرار قیام و قعود
 • جلسه ششم: آثار فردی نماز
 • جلسه هفتم: آثار اجتماعی نماز
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:














راهنمای این صفحهارتباط با ما