حق، آزادی اندیشه و بیان(کد:20402)

فرهنگ و سیاست

 • تعداد کاربران:1467
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

حق، آزادی اندیشه و بیان(کد:20402)

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام جوان آراسته در 8 جلسه به حقوق انسان در اسلام می پردازد در این آموزش استاد به دنبال آن است که آزادی اندیشه و جایگاه تعقل و تفکر را در فرهنگ اسلامی تبیین نموده و حقوق اقتصادی، مالی، سیاسی، حکومتی، نظارتی، زنان، اقلیت‌ها را بیان نماید .

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: حقوق اقتصادی و مالی
 • جلسه دوم: آزادی اندیشه و جایگاه تعقل و تفکر در فرهنگ اسلامی
 • جلسه سوم: حقوق سیاسی و حکومتی
 • جلسه چهارم: نظارت مردم بر حاکمیت و نظارت حاکمیت بر مردم
 • جلسه پنجم: آزادی بیان، آزادی احزاب
 • جلسه ششم: حقوق زن در اسلام 1
 • جلسه هفتم: حقوق زن در اسلام 2
 • جلسه هشتم: حقوق اقلیت‌ها
 • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما