مدیریت زمان

مهارت های عمومی

  • تعداد کاربران:1244
  • تعداد جلسات: 4
  • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان

مدیریت زمان

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: اهمیت زمان
  • جلسه دوم:نقش زمان در زندگی انسان
  • جلسه سوم:تاثیر زمان بر انسان و بدن او
  • جلسه چهارم:اهمیت مدیریت زمان
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما