جریان شناسی جنبش دانشجویی

فرهنگ و سیاست

  • تعداد کاربران:11041
  • تعداد جلسات: 4
  • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 17

جریان شناسی جنبش دانشجویی

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

  • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
  • جلسه اول:مفهوم و تبارشناسی تاریخی جنبش دانشجویی
  • جلسه دوم: تقسیمات جنبش های دانشجوئی
  • جلسه سوم:آسیب‌شناسی جنبش دانشجویی
  • جلسه پایانی:پایان دوره و فارغ التحصیلی
  • صدور گواهي پايان درس

پیش نمایش دوره:


ارتباط با ما