مفهوم شناسی جنگ نرم

فرهنگ و سیاست

مفهوم شناسی جنگ نرم

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

  • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
  • جلسه اول:ضرورت تعیین سازمان نظری برای مفهوم جنگ نرم
  • جلسه دوم:آشنائی با کیفیت هدف گذاری در جنگ نرم
  • جلسه سوم:آشنائي با جریان تجدید نظر طلب فکری و سیاسی
  • جلسه چهارم:حوزه های موثر در جنگ كدامند؟
  • جلسه پنجم:آشنائي با سومین تحول در فضای رسانه ای
  • جلسه پاياني: پایان دوره و فارغ التحصيلي
  • صدور گواهی این درس

پیش نمایش دوره:


ارتباط با ما