آفتاب در مصاف - فصل اول

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:417
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

آفتاب در مصاف - فصل اول

داستان این دوره:

دگرگونی مسیر جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)-حکومت تابناک علوی، اقامه حق و عدالت و دشمنان قسم خورده آن

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - دگرگونی مسیر جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) - بخش اول
 • جلسه دوم - دگرگونی مسیر جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) - بخش دوم
 • جلسه سوم - حکومت تابناک علوی، اقامه حق و عدالت و دشمنان قسم خورده آن - بخش اول
 • جلسه چهارم - حکومت تابناک علوی، اقامه حق و عدالت و دشمنان قسم خورده آن - بخش دوم
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما