آموزه‌های عرفان‌عملی دراسلام(کد:21301)

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:1202
 • تعداد جلسات: 7
 • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

آموزه‌های عرفان‌عملی دراسلام(کد:21301)

داستان این دوره:

در این درس دکتر محمد فنائی اشکوری در 7 جلسه به موضوع عرفان عملی در اسلام می‌پردازد استاد در این درس پیرامون عرفان عملی در اسلام ابتدا به کلیات عرفان؛ چیستی و حقیقت عرفان می‌پردازد و سپس نسبت فلسفه غرب و آموزه‌های اسلام، مراتب یقین و نیز رابطه عرفان با اسلام، شریعت، فلسفه و معرفت الله را بیان می‌دارد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: چیستی عرفان، حقیقت عرفان، مبادی معرفتی عرفان
 • جلسه دوم: فلسفه غرب و آموزه‌های عرفانی اسلام
 • جلسه سوم: مراتب یقین
 • جلسه چهارم: رابطه شریعت و طریقت
 • جلسه پنجم: رابطه اسلام و عرفان
 • جلسه ششم: رابطه فلسفه و عرفان
 • جلسه هفتم: عرفان، و مساله معرفت الله
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما