حقوق دانشجویی

فرهنگ و سیاست

 • تعداد کاربران:2441
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 1

حقوق دانشجویی

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول:شناخت چهار گروه اصلی تخلفات دانشجویی
 • جلسه دوم: توضیح چهار گروه تخلفات دانشجوئی
 • جلسه سوم:ادامه توضیحات گروههای چهارگانه
 • جلسه چهارم:آشنائی با تخلفات آموزشی و اداری
 • جلسه پنجم:تخلفات اخلاقی
 • جلسه ششم:آشنائی با قوانین نشریات دانشجوئی
 • جلسه پایانی این درس
 • پایان دوره و فارغ التحصیلی

پیش نمایش دوره:


ارتباط با ما