تفسیر سوره های توحید،عصروکوثر(کد:20511)

معارف و علوم قرآنی

  • تعداد کاربران:16144
  • تعداد جلسات: 4
  • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان

تفسیر سوره های توحید،عصروکوثر(کد:20511)

داستان این دوره:

در این درس دکتر فانی بلدهدر 4 جلسه به تفسیر سوره های توحید، کوثر و عصر می‌پردازد

سه سوره توحید، کوثر و عصر از سوره های کوتاه قرآن کریم هستند که جایگاهی مهمی دارند و مفهایم بلند در آنها نهفته است. دکتر فانی در این درس تفسیری خلاصه و مفید از این سه سوره مهم ارئه نموده است.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: تفسیر سوره توحید
  • جلسه دوم: تفسیر سوره کوثر
  • جلسه سوم: تفسیر سوره عصر بخش اول
  • جلسه چهارم: تفسیر سوره عصر بخش دوم
  • آزمون پایانی و دریافت گواهی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما