دانشجو و مهارت های زیست جمعی

مهارت های عمومی

  • استاد:مجموعه اساتید
  • تعداد کاربران:6489
  • تعداد جلسات: 7
  • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان
  • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره: