روش کلاسداری نوین

مهارت های عمومی

روش کلاسداری نوین

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول : لوازم ارائه خوب
  • جلسه دوم: بایسته های تدریس خوب
  • جلسه سوم: تکات تکمیلی
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما