دکتر سید هاشم میرلوحی

0 دوره ی آموزش الکترونیک

تارنما:

درباره استاد:

سید هاشم میرلوحی 21 سال از عمرش را در آمریکا گذرانده و در سال 1378 به ایران بازگشت. گفتنی است او فوق لیسانس مهندسی مکانیک دارد. سیدهاشم میرلوحی نویسنده و استاد دانشگاه است، چندین کتاب درباره بحث حقوق بشر و آمریکا و دموکراسی آمریکایی دارد.

سوابق استاد


ارتباط با ما