پیدا و پنهان - تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایران

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:403
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس در 5 جلسه با محوریت تحول شیوه نفوذ از روش کهنه به روش نوین تولید گردیده است. در این روش کشورهای استعمارگر قدیم با استفاده از شخصیتهای خودباخته و ایجاد شرکتهای به ظاهر تجاری به نفوذ در جوامع مختلف می پردازند. در این نوع نفوذ کشورها واکنشهای مختلفی از خود نشان داده اند و مهمترین هجمه علیه کشورهای اسلامی بوده است.
استفاده از انواع بازیهای کامپیوتری، شبکه سازی بین جوانان، استفاده ابزاری از زنان و شعارهای رنگارنگ ابزار اصلی نفوذ جدید در بین کشورها بوده است. توسعه نامحدود اینترنت در ایران، تحریک مردم و دخالت در فتنه 88، فریب شخصیتهای سیاسی و خروج برخی سرمایه‌های ملی، تنها بخشی از دستاوردهای نفوذ نوین امروز به سردمداری آمریکا در ایران بوده است. هوشیاری رهبر معظم انقلاب، فهم نیروهای امنیتی در کنار حضور همیشگی مردم از عوامل شکست دشمنان در این عرصه بوده است.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - نفوذ جدید
 • جلسه دوم - امپریالیسم نوین با نهادهای عوام فریب
 • جلسه سوم - فضای مجازی و بازی های رایانه ای
 • جلسه چهارم - جنگ فرا نوین
 • جلسه پنجم - ناکامی غرب در جنگ رسانه ای با ایران
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما