حکمت عبادات

معارف و علوم قرآنی

حکمت عبادات

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول:روزه و حكمت آن
  • جلسه دوم:طهارت و حكمت آن
  • جلسه سوم:تلاوت قرآن و حكمت آن
  • جلسه چهارم:نيت و حكمت آن
  • جلسه پنجم:دعا و آداب آن
  • جلسه ششم:ذكر و حكمت آن بخش اول
  • جلسه هفتم:ذكر و حكمت آن بخش دوم و سوم
  • جلسه پایانی ، آزمون نهایی
  • گواهی درس حکمت عبادات

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما