انقلاب فرانسه؛ انقلاب خون و وحشت

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:525
 • تعداد جلسات: 3
 • مدت زمان دوره: 90 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس در 3 جلسه به موضوعاتی چون جنگ های صلیبی - انقلاب فراماسونری و اقدام انقلابیون - از ناپلئون تا امروز می پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - جنگ های صلیبی
 • جلسه دوم - انقلاب فراماسونری و اقدام انقلابیون
 • جلسه سوم - از ناپلئون تا امروز
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما