تدبر در قرآن

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: تفسیر آیه 105 سوره مبارکه توبه
  • جلسه دوم: تفسیر آیه 4 سوره مبارکه حمد
  • جلسه سوم: تفسیر آیه 10 سوره مبارکه روم
  • جلسه چهارم: تفسیر آیه 136 سوره مبارکه نساء
  • جلسه پنجم: تفسیر آیه 60 سوره مبارکه غافر
  • جلسه ششم: تفسیر آیه 200 سوره مبارکه آل عمران
  • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما