انقلابی تمدن ساز (آشنایی با انقلاب اسلامی ایران)

فرهنگ و سیاست

 • تعداد کاربران:248
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - انقلابی فراتر از تاریخ
 • جلسه دوم - مشروطه راهی برای انحراف
 • جلسه سوم - پادشاهی در خدمت انگلیس
 • جلسه چهارم - تقابل مردم و شاه
 • جلسه پنجم - انتهای وابستگی و ظهور دینداری
 • جلسه ششم - از امام تا انقلاب
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما